Диверсификация: Какво представлява и защо ни е нужна?

Диверсификация на портфейл

Голяма част от хората са чували за диверсификация като са срещали това понятие в новините по телевизията, пресата и на други места в ежедневието си. Фрази като диверсификация на риска и диверсификация на портфейл не са непознати за широката публика, но едва ли са много тези, които знаят точно какво е диверсификация и как да я използват.

В тази статия ще се отговорим точно на тези въпроси и още. Да започваме!

Какво е диверсификация?

Диверсификация e стратегия за управление на риска, чрез разпределяне на капитал в различни активи по начин, който не позволява прекалено голяма експозиция в един единствен актив. Най-лесният начин за разбиране на това какво е диверсификация е поговорката “Не слагайте всички яйца в една кошница”.

Обосновката на тази стратегия е, че портфейл, който е изграден от различни видове активи ще даде средно по-висока възвръщаемост в дългосрочен план като същевременно ще намали риска от притежанието на само един актив.

Всички професионални (и не само) инвеститори ползват стратегии за диверсификация на риска, за да не изложат инвестиционния си портфейл на прекалено големи опасности.

Диверсификация на риска

Когато пазарите нарастват и цените на инвестициите се покачват изглежда почти невъзможно да не успеете да капитализирате печалбите от инвестицията си.

Но, тъй като никога не можете да бъдете сигурни накъде ще се насочат пазарите, не трябва да пропускате да направите диверсификация на риска, за да подготвите Вашия инвестиционен портфейл за всякакви пазарни условия.

Всяка инвестиционна стратегия трябва да включва план за действие при негативно развитие на обстоятелствата. По този начин инвестиционният портфейл ще бъде подготвен за мечи пазари и загубите ще могат да бъдат смекчени.

Основната цел на всяка диверсификация на портфолио е да ограничи ефектът на волатилността върху него. Чрез диверсификация на риска инвеститорите се стремят да изгладят рисковете от дадена инвестиция, така че положителното представяне на част от инвестициите, да неутрализира негативното представяне на други.

Например ако сте купили акции на една единствена компания, то представянето на цялото Ви инвестиционно портфолио ще зависи напълно от представянето на избраната компания. По този начин, при потенциално негативно развитие на ситуацията около нея, можете да претърпите сериозни загуби.

В същото време ако сте закупили акции на няколко различни компании и/или други активи, тези които се представят по-добре ще компенсират загубите от слабите резултати на други.

Ползите от диверсификация на портфейл от активи ще има само ако различните активи в портфейла не са силно свързани (корелирани) по между си. Цените на различните активи трябва реагират по различен начин на пазарните влияния.

Диверсификация на портфейл

На практика никой не знае какво точно ще се случи на финансовите пазари и накъде ще насочи инвестицията му. Именно поради тази причина, почти всички, от фонд мениджъри и големи инвеститори до индивидуални инвеститори и трейдъри практикуват различни стратегии за диверсификация на портфейлите си.

Два основни метода за диверсификация на портфейл са:

 1. Диверсификация в един клас активи
 2. Диверсификация в различни класове активи.

Нека да разгледаме всеки един от тях по-подробно.

Диверсификация в различен клас активи

За да може да една стратегия за диверсификация на портфейл да бъде напълно завършена, трябва да включва инвестиции в различни класове активи. Това означава, че портфолио от различни индивидуални акции, например, не е напълно диверсифицирано, дори то да включва компании от различни сектори и с големи, средни и малки пазарни капитализации.

За да бъде диверсифициран даден портфейл в него трябва да има повече от един клас активи. Някои експерти дори смятат, че, за да бъде пълна една диверсификация на портфейл, той трябва да съдържа четирите основни вида активи: местни акции, чуждестранни акции, облигации и депозити.

Все пак това правило може да бъде дискутирано при някои обстоятелства. Например в България имаме една изключително ниско ликвидна Българска фондова борса, която не изглежда много привлекателна за инвестиции. Поне докато не бъдат направени някои промени.

Освен това, понастоящем лихвите по банковите депозити в глобален мащаб са изключително ниски и те почти винаги водят до загуба на пари, когато ги коригираме спрямо инфлацията и добавим таксите на банките и дължимите данъци.

Но нека се запознаем по отблизо със споменатите по-горе активи.

Местни акции

По принцип това потенциално би била най-голямата част от Вашия портфейл. Но вече споменахме за ниската ликвидност на БФБ, а трябва да добавим и малкия избор от публично търгувани компании в България.

Така, за голямо съжалениe, Българската фондова борса не винаги предлага достатъчно добри възможности за сериозна възвръщаемост и диверсификация на портфейл.

За съжаление основният бенчмарк на БФБ Sofix бе сред най-слабо представящите се индекси в света през 2019 година, но все пак това може да е предпоставка, че български акции са подценени към момента.

През 2020 година, пандемията от Коронавирус, която зарази и световните фондови пазари влоши ситуацията при Sofix още повече:

Диверсификация на БФБ - Sofix
Източник: Infostock.bg

Международни акции

От гледна точка на българския инвеститор международните акции могат да предложат по-висока възвръщаемост и повече възможности за диверсификация, поради по-богатия избор на компании. Американските акции например генерират най-висока доходност в исторически план.

Все пак диверсификацията на географски принцип също е от значение, затова е добре да погледнете и към европейските акции, които се славят с високи дивиденти, както и към развиващите се пазари.

Ето и графиката на широкия американски индекс S&P 500 за приблизително същия период като горната на Sofix:

Диверсификация на портфолио - S&P 500
Източник: Admiral Markets, MetaTrader 5, S&P 500

Облигации

Докато акциите се стремят да донесат по-висока доходност на Вашия портфейл, облигациите и ценните книжа с фиксирана доходност целят да осигурят стабилност. Тези активи са склонни да се справят добре, когато пазарите се насочат надолу.

Облигациите представляват заеми за компания, правителство или друго юридическо лице, а възвръщаемостта им е лихвата, която получателите на заема трябва да изплатят на инвеститора.

Облигациите на развитите пазари се считат за най-безопасни, но те носят и по-ниска (дори отрицателна) доходност. От друга страна са високодоходни и нискокачествени облигации известни като “junk” (боклук). Между тях стоят различни корпоративни, общински и държавни облигации.

На следващата графика ще видите цената на 10-годишните щатски облигации. Тук е добре да отбележим, че доходността по облигациите е в обратна корелация с цената им (по-висока цена означава по-ниска доходност и обратно).

Диверсификация с облигации
Източник: Admiral Markets, MetaTrader 5, S&P 500

Депозити

На практика това е дялът от Вашето портфолио, който представлява пари в брой. Депозитите предлагат ниски рискове, но и много ниска доходност. В много случай възвръщаемостта ще е отрицателна.

При сегашните икономически условия в глобален план банковите депозити водят до загуба на пари, тъй като лихвите по депозитите са изключително ниски (дори нулеви или негативни), а инфлацията доста по-висока от тях. Не трябва да забравяме и банковите такси и данъците, които трябва да платим.

Тръст за инвестиции в недвижими имоти (REIT)

Инвестициите в недвижими имоти се представят сравнително добре по време на периоди на висока инфлация. Освен това не е задължително да следват движението на акции или облигации, което ги прави добра възможност за диверсификация на портфолио.

Тръстовете за инвестиции в недвижими имоти (REITs), по-известни в България като Акционерни дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), които са търгуват като акции може да се доста добра възможност да придобиете експозиция в този сектор.

Диверсификация в един клас активи

Диверсификация на портфолио включва различни инвестиции в един клас активи. Целта отново е да се увеличи обхвата на експозицията и диверсификация на риска.

Двете възможности за диверсификация в един клас активи са:

Ето и повече подробности за двете опции.

Борсово търгувани фондове

Борсово търгуваните фондове следят представянето на определен клас активи като това може да са

 • индекси
 • акции
 • облигации
 • валути
 • суровини

Те могат да се търгуват като акции и можете да ги купувате и продавате в рамките на работния ден, докато при взаимните фондове цената се калкулира всеки дени при затварянето на пазара.

Покупката на ETF автоматично може да Ви осигури диверсификация в даден актив. Освен това могат да и да бъдат специализирани като например акции с голяма пазарна капитализация, акции със средна и акции с малка капитализация.

Взаимни фондове

Взаимните фондове обединяват капитала на много хора за инвестиране в множество различни компании или активи, което директно осигурява диверсификация на портфейл.

Взаимните фондове предлагат много от качествата на борсово търгуваните фондове, но могат да се търгуват само по последната цена на затваряне и в повечето случаи имат по-високи разходи.

Диверсификация на географски принцип

По-нагоре в статията вече споменахме за диверсификация на географски принцип, която представлява притежаване на активи от различни региони и държави.

Едва ли искате да сложите всичките си пари в една държава и регион, по същата причина поради, която не искате да инвестирате в само една акция или само един актив. Потенциални политически и икономически проблеми в тази страна може да нанесат тежък удар на Вашето портфолио.

Терминът диверсификация на географски принцип може да се използва и за големи международни компании, които са локализирали своя бизнес в различни региони и държави.

Диверсификация на портфолио на географски принцип може да помогне на инвеститорите да компенсират волатилността в един икономически регион. Борсово търгуваните фондове например правят инвестирането в глобален мащаб по-лесно от всякога.

Диверсификация извън развитите икономики също може да е от полза. Например на развитите пазари много компании предлагат продукти и услуги при силна конкуренция, докато развиващите се пазари могат да бъдат по-малко конкурентни.

В същото време в развиващите се икономики може по-често да видим завишен политически натиск, валутен риск и като цяло пазарен риск, в сравнение с развитите страни.

Съвети за диверсификация

След като разбрахме какво е диверсификация, защо тя е толкова важна за всеки портфейл и кои активи можем да използваме за диверсификация на риска, нека да даде някои основни съвети:

 1. Разпределете капитала
 2. Обмислете инвестиция във фондове
 3. Продължавайте да изграждате Вашето портфолио
 4. Не купувайте определен актив просто за диверсификация – дръжте на качеството
 5. Знайте кога да излезете
 6. Хвърляйте по едно око на комисионните

Акциите могат да бъдат много привлекателни, но инвестирайте целия си капитал в една акция или един икономически сектор. Опитайте се да създадете нещо като свой инвестиционен фонд като инвестирате в компании, които познавате и имате доверие.

Не забравяйте, че акциите не са единствения актив. Можете да инвестирате в облигации, суровини, ETF-и и Тръстове за инвестиции в недвижими имоти. И не се придържайте само към местни активи, инвестирайте в глобален мащаб – диверсификация на риска на географски принцип.

Все пак не прекалявайте. Уверете се, че можете да управлявате Вашия портфейл. Няма голям смисъл да инвестирате в 100 различни инструмента, когато нямате ресурс затова. Можете да се ограничите до около 20-30 инвестиции. Добавянето на борсово търгувани фондове към портфейла може да свърши голяма част от работата вместо Вас.

Продължавайте да инвестирате и да изграждате Вашето портфолио. Една стратегия за инвестиране на равни вноски всеки месец или тримесечие може да изглади големите колебания и да намали риска. Използвайки подобна стратегия, ще купувате повече, когато цените са ниски, и по-малко, когато цените са високи.

В същото време не оставяйте Вашият инвестиционен портфейл на автопилот. Останете в крак с инвестициите си. По този начин ще знаете кога трябва да приберете печалбите си или да ограничите загубите си и да продължите напред.

Дори да не сте най-активния инвеститор или трейдър, разберете какво получавате за таксите и комисионните, които плащате. В даден момента разходите Ви може да окажат ефект върху инвестиционния Ви портфейл.

Диверсификация – недостатъци

Както стана ясно досега положителни страни на една диверсификация на риска са доста, но както всяко друго нещо този подход си има и недостатъци.

Колкото повече активи притежава Вашето портфолио, толкова по-трудно ще се управлява, толкова по-скъпо ще Ви струва и повече време ще Ви отнема. Повечето активи изискват повече капитал, повече време и ще Ви се наложи да платите повече такси и комисионни.

Ограниченията във времето и бюджета могат да затруднят индивидуалните инвеститори да създадат адекватно диверсифициран портфейл. Това предизвикателство е ключова причина взаимните фондове да са толкова популярни сред по-малките инвеститори.

По-важното обаче е, че прилагането на стратегия за диверсификация на риска работи и в двете посоки – ограничава загубите, но понижава и печалбите.

Пример за диверсификация

Нека да кажем, че един по-агресивен инвеститор, който обича риска иска да изгради инвестиционно портфолио. Той може да вложи около 50% от своя капитал в американски акции, 25% в международни акции и около 15% от капитала си в облигации.

В същото време някои по-консервативен инвеститор, който не е склонен да поема прекалено много рискове в своите инвестиции вероятно би вложил 50% от своя капитал в облигации, 20% в американски акции, 20% в международни акции и 10% в Тръст за инвестиции в недвижими имоти (REIT).

Подходът за диверсификация на портфейла е напълно индивидуален избор за всеки инвеститор.

Заключение

Инвестициите могат да бъдат интересно и доходоносно начинание. Въпреки това всяка инвестиция води със себе си известна доза риск. А този риск трябва да бъда управляван от инвеститорите, за да постигнат успех в дългосрочен план.

Именно тук се появява ролята на диверсифицкацията на инвестиционния портфейл, която ще Ви помогне много в риск мениджмънта. Всъщност всеки един трейдър и инвеститор е добре да помни, че поставянето на “всички яйца в една кошница” не е най-добрата идея.

About Борис Петров 396 Articles
Казвам се Борис Петров, от София и съм собственик, и създател на сайта FXTrading.bg. Автор съм няколко стратегии за търговия на валутния пазар и редица публикации в сферата на техническия и фундаментален анализ. Сайтът е насочен към всеки с подчертан интерес към финансовите пазари като може да е от полза, както на начинаещите, така и на вече напреднали трейдъри и инвеститори.

Коментирайте първи

Оставете коментар

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.